โครงสร้าง/อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 นายณัฐวรัฐ พึ่งไชย
เกษตรอำเภอน้ำหนาว
นายชัยพร คงสาคร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ช่วยราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายจตุพร ทิพย์วงศ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน


นายนิรุจน์ หัวใจฉ่ำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวยุภารัตน์ พนมพรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนิภาพร ช่วยปุ้ง
เจ้าพนักงานธุรการนายละลม แสงงาม
นักการภารโรง