วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร (VISION)

 

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยื