ประวัติอำเภอน้ำหนาว

พ.ศ. 2515 ทางราชการได้ประกาศป่าอำเภอน้ำหนาว เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในพื้นที่ 966 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 603,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอหล่มสัก อำเภอ หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่า พันธุ์พืช และป่าต้นน้ำ
พ.ศ. 2517 ศูนย์สร้างทางอำเภอหล่มสัก ( ศูนย์เครื่องมือกลหล่มสัก ) ได้สำรวจออกแบบก่อสร้างทางหลวงจังหวัด โดยเริ่มก่อสร้างจากบ้านห้วยสนามทราย ผ่านบ้านนาพอสอง บ้าน ห้วยหญ้าเครือ บ้านโนนขาด บ้านหลักด่าน บรรจบกับเส้นทางของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ที่ 27 สายศิลา - ตาดกลอยและบรรจบกับเส้นทาง รพช . สายกกกะทอน ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า

ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าว อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมทางหลวง ( ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2216)การก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวเป็นการเปิดเผยความลี้ลับของพื้นที่แห่งนี้ซึ่งเดิมเป็นดินแดนที่ทุรกันดารเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บตำบลน้ำหนาวกลายเป็นอาณาจักรธรรมชาติที่เป็นป่าเขาน้ำตกถ้ำโดยเฉพาะป่าสนที่สวยงามน่าท่องเที่ยวที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

พ.ศ. 2521 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอน้ำหนาว โดยแยกพื้นที่ตำบลน้ำหนาว ออกจากอำเภอหล่มเก่า เนื่องจากเป็นท้องที่ทุรกันดาร ห่างไกลทางคมนาคม เจ้าหน้าที่ของรัฐออกตรวจตราและเยี่ยมเยียนราษฎรไม่ทั่วถึง เพราะเป็นพื้นที่ชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด 4 อำเภอ ประกอบกับมีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งยากต่อการปราบปราม ผบ . พตท .1617 และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ และกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ตามประกาศ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2521 โดยให้ขึ้นอยู่กับอำเภอหล่มเก่า โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ตำบลคือ ตำบลน้ำหนาวและตำบลหลักด่าน กำนันตำบลน้ำหนาวคือนายจำปา แก้วกอง ส่วนกำนันตำบลหลักด่านซี่งได้รับการเลือกตั้งใหม่ คือ นายก่อง พิลาบุตร ในปีแรก ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านนาพอสอง เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาในปี 2523 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอน้ำหนาว สร้างเสร็จ ในปี พ . ศ .2524 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น และใช้เป็นที่ว่าการอำเภอน้ำหนาวมาจนถึงปัจจุบัน ทางราชการได้แต่งตั้งนายเน็ต โฉมอุดม ปลัดอำเภอหล่มเก่า เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอน้ำหนาวคนแรก และตั้งเป็นอำเภอน้าหนาว ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2534

พ.ศ. 2524 ทางราชการได้ตั้งบ้านวังกวางขึ้นเป็นตำบล โดยแยกพื้นที่ออกจากตำบลหลักด่านและตำบลน้ำหนาว เรียกว่าตำบล วังกวาง โดยมีนายเสงี่ยม ทองอิฐ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกำนันตำบลวังกวางคนแรก

พ.ศ. 2535 ทางราชการได้ตั้งบ้านโคกมน ขึ้นเป็นตำบลโดยแยกพื้นที่ออกจากตำบลน้ำหนาว เรียกว่า ตำบล โคกมน โดยมีนายชาญ บัวไทย ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลโคกมนเป็นคนแรก